Gandhiji's Favourite Hymns

Some of the Hymns & Songs Gandhi Loved......


Raghupati Raghav Raja Ram

Play Audio File:

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Sitaram, Sitaram,
Bhaj Pyare Mana Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Ishwar Allah Tero Nam,
Sabako Sanmati De Bhagawan
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Mukhmen Tulsi Ghatamen Ram,
Jab Bolo Tab Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Hathose Karo Gharka Kam,
Mukhase Bolo Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Kaushalyaka Vhala Ram,
Dashrathjika Pyara Ram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Bansivala Hay Ghanshyam,
Dhanushya Dhari Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram